دسته: Email

ارتباط لاراول با mailtrap 1

ارسال ایمیل با استفاده از سرویس mailtrap

ارسال ایمیل یکی از قسمت های اصلی وب اپلیکیشن شما (مثلا ایمیل تاییده ثبت نام یا ارسال رمزعبور ) خواهد بود که معمولا تستهای مختلفی جهت حصول اطمینان از صحت ارسال ایمیل ها در...